[kempenkind-holahu]

[kempenkind-holahu]

De bovenschoolse directeur vroeg om met zijn MT, dat bestond uit drie locatiedirecteuren en drie Intern Begeleiders, een teamontwikkeling aan te gaan. Door drijfverenonderzoek is helder gemaakt waar de sterke kanten van het team liggen en waar de risico’s kunnen worden verwacht. Is een andere werkwijze mogelijk? En is die wenselijk?

periode:
2011
klant:
kempenkind-holahu
plaats:
de kempen