Archieven

[vivent]

In deze zorginstelling was er veel verandering geweest. Diverse teams werden samengevoegd. Hoe moet de organisatie eruit zien? Welke teamontwikkelingen kunnen we onderscheiden en waar willen we naartoe? Daarnaast de vraag naar de opbouw van het team en bewust omgaan met kwaliteiten die in de toekomst nodig zullen zijn.

[kempenkind-holahu]

De bovenschoolse directeur vroeg om met zijn MT, dat bestond uit drie locatiedirecteuren en drie Intern Begeleiders, een teamontwikkeling aan te gaan. Door drijfverenonderzoek is helder gemaakt waar de sterke kanten van het team liggen en waar de risico’s kunnen worden verwacht. Is een andere werkwijze mogelijk? En is die wenselijk?

[vrije school breda]

In het kader van een doorontwikkeling van de school vroeg de nieuwe schooldirecteur om een traject met het team te ontwerpen. Door drijfveren onderzoek in combinatie met communicatie aspecten is de professionele samenwerking inzichtelijk gemaakt. In combinatie met de bestaande vraagstukken is er gewerkt aan de meewerkende en risicofactoren. Er is een start gemaakt die zou kunnen leiden tot een professionele cultuur.